Elevate - Oktobar

76 | JOURNEY FOR THE SOUL putovanje za dušu Ni gastronomska ponuda u gradu neće vas ostaviti ravnoduš- nim: probajte svinjsko pečenje, ba- kalar na sepulvedanski način ili pasulj iz La Granhe. Ako želite da nešto prezalogajite i probate tipič- ne porcije tapasa, to je bar lako: po- tražite poznatu „ulicu barova“ ili poslušajte preporuku nekog od lju- baznih konobara na Glavnom trgu. Ako ste pak zainteresovani za isto- rijsko nasleđe, manastir Paral nu- di vam besplatne obilaske sa vodi- čem tokom kojih ćete dobiti pravu lekciju iz istorije umetnosti. ALKALA DE ENARES Alkala de Enares je grad čije ime znači „zamak na reci Enares“, nalazi se severoistočno od Madri- da, udaljen je samo 30 kilometara i da, rodno je mesto pisca Migela Servantesa. Sa svojim nesvakidaš- njim stubovima i svodovima, Glav- na ulica vodi do tri najlepša spo- menika: spomen-kuće Migela de Servantesa, Magistralne katedrale Svetog dečaka Justusa i Pastora i Manastira Klarise Svetog Dijega. U divno uređenoj spomen-ku- ći Migela de Servantesa moći ćete da otkrijete kako su izgledale kuće u zlatnom veku Španije i prođete kroz prostorije u kojima je odrastao autor jednog od najvećih naslova svetske književnosti, Don Kihota . Univerzitet u Alkali de Enares za- vređuje posebnu pažnju. Osnovan je 1944. godine zahvaljujući kardi- nalu Sisnerosu, a danas, osim što je turistička atrakcija, predstavlja me- sto na kojem se dodeljuje jedna od najprestižnijih nagrada za književ- nost na španskom jeziku – nagrada Servantes . Što se tiče gastronomske ponu- de, Don Kihot je i ovde inspiracija za najtraženija jela. Važno je pome- nuti da se u Alkali de Enares odr- žava Gastronomska nedelja u fa- bruaru, a popularna Ruta tapasa ili Gastronomski festival inspirisan Servantesom (Ruta de las Tapas o las Jornadas Gastronómicas Cer- vantinas), održava se u vreme pro- slava u čast svetaca zaštitnika. Naposletku, Corral de Come- dias ili Corral de los Zapateros , ta- kozvano pozorišno dvorište, pred- stavlja jedinstvenu građevinu, s obzirom na to da je najstariji sa- čuvani objekat tog tipa u Špani- ji. Sačuvani su važni elementi nje- gove konstrukcije, koji svedoče o viševekovnom radu: od 1601. go- dine radilo je kao pozorišno dvori- šte, od 1785. kao natkriveni kolose- um, kao rimski teatar od 1830. i kao bioskopska sala do sedamdese- tih godina 20. veka. Danas nudi či- tav program pozorišnih predstava i otvoreno je za posete turista. KUENKA Jedinstveni spoj prirode i ar- hitekture čini Kuenku još jednim nezaobilaznim mestom za bek- stvo iz Madrida. Grad je uklesan u samu Serranía conquense (pla- ninski venac Kuenke), nalazi se na manje od sata vožnje od Ma- drida i predstavlja još jedan od bi- sera Španije. Viseće kuće (Las ca- sas colgadas), nad klisurom reke Uekar, čine prepoznatljivi simbol grada. Sazidane su od kamena, a njihovi balkoni kao da vise nad li- ticom. U ovom gradu prepunom su- protnosti nalazi se nekoliko naj- boljih slikarskih kolekcija iz druge polovine 20. veka, a Kuenka može da se pohvali i ukusnom i raznovr- snom kuhinjom sa viševekovnom tradicijom (obavezno posetite ta- verne u ulici San Francisko), kao i prirodnim bogatstvima i čarobnim pejzažima koji zavode turiste. U Muzeju španske apstraktne umetnosti u Kuenki čuva se i izlaže u okviru stalne postavke kolekcija slika i skulptura španskih umetni- ka iz generacije apstraktnih stvara- laca (pedesetih i šezdesetih go- dina), koji su pokretači nekih od najznačajnijih apstraktnih tenden- cija u španskoj umetnosti u drugoj polovini 20. veka. Alkala je rodno mesto pisca Migela Servantesa Alcala is the birthplace of writer Miguel Cervantes Segovija kao iz bajke Segovia, as if from a fairy tale Ma drid iStock / J.Mahugo iStock / THEPALMER

RkJQdWJsaXNoZXIy MzExMjc5