ELEVATE - NOVEMBAR

42 | Imamure, sineaste koji je tada svoju nagradu delio na ravne časti sa Iran- cemAbasomKjarostamijem– prvi za film Jegulja , drugi za film Ukus treša- nja .Obaostvarenjasepamtedodanas. Sudeći po reakcijama izKana, nezabo- ravan će biti i filmHirokazu Koreede, autorakojikonstantnotragazakoreni- maiuzrocimaotuđivanjameđučlano- vimaporodične zajednice. Film Krad- ljivci većnaslovomsugerišerečgotovo nepostojanu u japanskom jeziku, što samoj radnji donosi dodatnu intrigan- tnost. Aradnjafilma, okarakterisanog kao krimi-drama, dešava se oko soci- jalno ugrožene porodice koja živi na ivici egzistencije u predgrađu Tokija. Da bi preživeli, bave se sitnim krađa- ma i upravo posle jedne takve situa- cije nailaze na napuštenu devojčicu i prihvatajujekaočlanasvojeporodice… Teškoćese,naravno,odgledatisvi filmovi koje festival nudi, no svakako se na 24. FAF-u ističuneki naslovi kao poslasticezapravefilmskesladokusce. Naročito za one koji od filma očeku- ju da ih odvede u neslućene svetove. A ove godine to se očekuje od novog ostvarenjaŽan-LikaGodara Slikovni- ca , esejističke bajke neumornog stva- raocaovenčanogspecijalnomZlatnom palmom u Kanu ove godine. Prati ga šala da se filmski kritičari pretvaraju da razumeju njegove filmove kako se ne bi protivili ocu francuskog novog talasa i tako osobenoj figuri svetskog filma. Naravno, tek retki supriznali da je i Slikovnicu , kao i njegove ranije ra- dove,teškoprepričati,alidajesvakako u pitanju filmkoji ne treba propustiti! Daleko narativniji biće novi film Lasla Nemeša, koji nas je na istom fe- stivalu pre samo nekoliko godina za- lediofilmom Šaulov sin , nekolikome- seci pre nego što će dobiti i Oskara za najboljeostvarenje vanengleskoggo- vornogpodručja. Na nedavno završe- nomVenecijanskomfestivaluprikazan jenjegovnajnoviji film Zalazak sunca , encounteranabandonedlittlegirlwhothey accept as a member of their family... It will, of course, be tough to watch all the films offered by the festival, but the 24 th FAFcertainlyhassometitlesthatdistinguish themselves as treats for real film gourmets. That’s especially the case for those who ex- pect films to take them to the unexpected worlds.That’s expected this year fromJean- LucGodard’snewcreationThe ImageBook, anessayfairytaleofthistirelesscreator,which was crowned with a Special Palme d’Or at this year’s Cannes Film Festival. It is said in jest that film critics pretend to understand hisfilmsinordernottocontradictthefather of the French new wave and this singularly important figure of world cinematography. Of course, only a fewof themadmitted that The Image Book, like his earlier works, is dif- ficult to define, but that it’s also definitely a film that’s not to be missed! The new film by László Nemes will be farmorecommunicative.Hecaptivatedusat thesamefestivalafewyearsagowithhisfilm SonofSaul,justafewmonthspriortoreceiv- ing an Oscar for the best foreign language film. His latest film, Sunset, was screened at the recently concludedVenice FilmFestival. Set in Budapest during 1913, themain pro- tagonist faces her own fears and hopes on theeveoftheoutbreakofWorldWarI.Critics havebeenunified inpraisingNemes’slatest creation,stressingthatitneverthelessdiffers toomuch fromSon of Saul for comparisons to be drawn. TheFAFaudiencewillnotonlybeableto compareNemes’slatestworkwithhisprevi- ouscreations,butcanalsocomparethecon- troversial Gaspar Noé’s latest work, Climax, with almost all of his previous films, each of whichprovoked storms of reactions in their own way. We need only recall the most fa- mous of them all, Irréversible, with Monica BellucciandVincentCassel,andbrutalscenes that have been so widely discussed. Judg- ingbythesynopsisofClimax,whichwasfirst screened at Cannes, the plot is “somewhat milder”.AgroupofFrenchdancersgatherin an abandoned school to rehearse during a wintrynight.Butthegatheringturnsintoan hallucinatory nightmare when the dancers discover that their sangria has been laced with LSD… And while we’re on the topic of con- troversy, the local audiencewill finally get a chancetowatchOgnjenGlavonić’smuch-dis- cussed filmThe Load. Over the almost quarter-century of its existence,FAF’srole,amongotherthings,has beentoenableviewerstoparticipateactive- lyinthedebatesthataredemandedofthem by auteur filmworks. čija je radnja smeštena u 1913. godi- nu, u Budimpeštu. Glavna junakinja suočava se sa sopstvenimstrahovima i nadanjima uoči samog početka Pr- vog svetskog rata. Kritika je unisono hvalila i ovo ostvarenje Lasla Neme- ša, naglasivši da je ipak u mnogo če- mu drugačije od Šaulovog sina da bi se njim uporedilo. PublikaFAF-abićeuprilicidaupo- redinesamoNemeševradsaprethod- nim već i novo delo kontroverznog Gaspara Noe Klimaks sa gotovo sva- kimnjegovimprethodnimfilmom,ko- ji su svaki na svoj način izazivali buru reakcija. Setimo se samonajčuvenijeg od svih, filma Otpozadi sa Monikom Beluči i VensanomKaselom, i tako su- rovihscenaokojimasepričalo.Sudeći posinopsisunajnovijegfilma Klimaks , prikazanoguKanu,radnjajeneštobla- ža. Grupa francuskih plesača okuplja se u napuštenoj školi kako bi vežbala tokom jedne zimske noći. No, to oku- pljanjepretvaraseuhalucinantnunoć- numorukadaplesači shvateda je san- grija koju piju puna droge… Kad smo već kod kontroverzi, do- maća publika će konačno videti i film Teret Ognjena Glavonića, o kojem se toliko pričalo. Između ostalog, uloga FAF-a tokom gotovo dve i po deceni- je postajanja bila je i u tome da gle- daoci i sami uzmu aktivno učešće u debatama koje od njih traže autorska filmska dela. Buru će svakako izazvati i Klimaks, novo delo kontroverznog Gaspara Noe A commotion will certainly be caused by “Climax”, the new work of controversial filmmaker Gaspar Noé From 23 rd to 30 th November this year’s festival will take place at more locations than ever before, offering a diverse programme of works featured at the most important film festivals Od 23. do 30. novembra FAF će se održati na dosad najviše lokacija i ponuditi raznovrstan program sa najznačajnijih filmskih festivala

RkJQdWJsaXNoZXIy MzExMjc5