April

Business » Biznis | 23 Biznis Business Kompanija neće zanemariti podršku projektima društvene odgovornosti i svoju ulogu u zajednici, čiji je neodvojivi deo This company won‘t neglect its support for social responsibility projects or its role in the community, of which it represents an integral part Kompanija Dunav osiguranje već decenijama je tržišni lider, a postignućima u izazovnoj 2020. godini potvrdila je svoj primat koji se meri ne samo ostvarenim rezultatima već i uslugama prilagođenim potrebama klijenata u svetlu pandemije korona virusa, a još više bezrezervnom finansijskom podrškom društvenoj zajednici i zdravstvenom sistemu zemlje. O poslovnim dometima te kompanije i formuli njenog uspeha, koja se timskim radom stalno usavršava, govori Ivana Soković, predsednica Izvršnog odbora. ‒ Rezultati ostvareni u prošloj godini rekordni su u periodu od čak tri decenije – bruto premija iznosi 252,6 miliona evra i za 4,45 odsto veća je nego u 2019. godini. Investiciona aktiva, kao pokazatelj finansijske snage Kompanije, zabeležila je rast od 11,03 odsto i njen najlikvidniji deo premašuje 286 miliona evra. Tehničke rezerve povećane su za 9,62 odsto i iznose 284 miliona evra i čvrsta su garancija ispunjenja budućih obaveza prema osiguranicima. Neto dobitak veći je za 6,55 odsto i iznosi 27,2 miliona evra – ističe Sokovićeva i dodaje da je pandemija bila podsticaj za rad na inoviranju usluga. ‒ U putničkom zdravstvenom osiguranju prvi smo omogućili ugovaranje dopunskog pokrića za kovid-19 sa ubedljivo najvećom osiguranom sumom na našem tržištu. U fokusu nam je i dobrovoljno zdravstveno osiguranje, kao i druge vrste osiguranja. Tržište sada zahteva fleksibilna rešenja u kratkom roku, koja uspešno pronalazimo. Posle 2020. ništa više neće biti isto ni u jednoj oblasti, pa ni u osiguranju, smatra Sokovićeva. ‒ Planovi za ubrzanu digitalizaciju aktivirani su gotovo preko noći, a prednost u tržišnoj utakmici stekle su kompanije čiji je IT sektor bio najspremniji da odgovori novom izazovu – radu zaposlenih sa udaljenih lokacija, onlajn prodaji osiguravajućih usluga, prijavi i likvidaciji šteta. Pred osiguravačima je zadatak da prošire ponudu onlajn usluga, ali i da zaštite sopstvene resurse i klijente od sve češćih sajber rizika. U pogledu digitalizacije Dunav ne zaostaje za svetom, ali ne odustaje ni od tradicionalnih načina prodaje osiguranja i prijave štete. Više od 600 prodajnih mesta Kompanije širom Srbije otvoreno je za uvek dobrodošle klijente – naglašava Sokovićeva i najavljuje veoma ambiciozne planove za 2021. godinu. ‒ Osim očuvanja liderske pozicije i tržišnog učešća od najmanje 27 odsto, planiramo rast premije neživotnih osiguranja od četiri, a životnih 12 procenata. U trci za rezultatima i profitom, Kompanija neće zanemariti podršku projektima društvene odgovornosti i svoju ulogu u društvenoj zajednici, čiji je neodvojivi deo. Dunavosiguranje isacompanythathasspent decadesasthemarket leader,anditsachievements during the challenging year of 2020 only served to confirm its prime position, whichisn’tonlymeasuredonthebasisof results achieved, but alsoon thebasis of services adapted to meet the needs of clients in light of the COVID-19 pandemic and, to an even greater extent, on the basis of the unrestrictedfinancial support it has provided to the community and the country’s healthcare system. Discussing this company’s operational achievements and its formula for success, which is constantly being upgraded through teamwork, is Dunav osiguranje Executive Board Chairwoman Ivana Soković. “The results achieved last year represent a record over a period of as long as three decades ‒ with gross premiums amounting to 252.6 million euros, which is 4.45% higher than in 2019. Investment assets, as an indicator of the Company’s financial strength, recorded growth of 11.03%, while its most liquid part exceeds 286 million euros. The company’s technical reserves increased by 9.62% and amount to 284 million euros, representing a solid guarantee of the fulfilment of future obligations towards the insured. Net profit is up 6.55% and totals 27.2 million euros,” stresses Soković, before adding that the pandemic provided an incentive to work on the innovating of services. “In travel health insurance we were the first to enable contracting for additional coverage for COVID-19, with the largest insured sum on our market by far. We are focusing on voluntary health insurance, but also other types of insurance. The market requires flexible short-term solutions, which we are finding successfully.” Soković considers that nothing will be the same in any area after 2020, including insurance. “Plans for accelerated digitalisation were activated almost overnight, and an advantage was gained in the market competition by companies with IT sectors that were best prepared to respond to the new challenge – the work of employees from remote locations, online sales of insurance services and online reporting and liquidation of damages sustained. Insurers are tasked with expanding their offer of online services, but also protecting their own resources and clients from increasingly common cyber risks.” When it comes to digitalisation, Dunav isn’t lagging behind the rest of the world, but nor is it abandoning traditional ways of selling insurance and registering claims. More than 600 of Dunav’s points of sale throughout Serbia are open to clients who are always welcome, emphasises Soković, while also announcing very ambitious plans for 2021. “Apart frommaintaining our leadership position and a market share of at least 27 per cent, we plan to increase non-life insurance premiums by four per cent and life insurance premiums by 12. In the race for results, the Company won’t neglect its support for social responsibility projects or its role in the community.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MzExMjc5